Prof. Dr. Abuzer PINAR


E-mail : abuzer.pinar@harran.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :

Kişisel Bilgiler
İş Adresi Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Osmanbey Kampüsü - Şanlıurfa
İş Telefonu : +90 (414) 318 3459
Faks : +90 (414) 318 3534
Fakülte : İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
Bölüm : Maliye
Ana Bilim Dalı : Mali İktisat
İlgi Alanları : Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Kalkınma Ekonomisi

Öğrenim Durumu
Lisans : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, 1990
Yüksek Lisans : The University of Leicester, Economics, Economics of Public Policy, 1994
Doktora : The University of Nottingham, Economics, 1998

Bildiği Yabancı Diller
İngilizce

İdari Görevler
1. Yurtdışı Görevlendirmeleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi (2000-2003)
2. Biyoteknoloji Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü (2002-2008)
3. Maliye Bölümü Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi (2004-2009)
4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Harran Üniversitesi (2010-2011)
5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Harran Üniversitesi (2011- )

Yüksek Lisans Tezleri
1. Atila YANPAR, Gelişmekte olan Ülkelerde Büyüme Yönelimli vergi politikası, Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2007.
2.Deniz AYTAÇ, Türkiye'de Konsolide Bütçe Harcamalarının Gelişimi, Avrupa Birliği Ülkeleri ile Bir Karşılaştırma, Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2004.
3. Dicle ÖZDEMİR, Türkiye'de Bölgelerarası Gelir Farklılıkları ve Yakınsama, Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2003.

Doktora Tezleri
Ayşe KAYA, Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Türkiye Uygulaması, Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 2012.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. “Tax perceptions and preferences over tax structure in the United Kingdom”, The Economic Journal, 114(493), F117-F138, 2004. (with N. Gemmell and O. Morrissey).
2. “Tax Perceptions, Free-Riding and the Demand for Public Expenditure: Evidence from UK Micro Data”, The European Journal of Political Economy, 19, 793-816 (2003). (with N. Gemmell ve O. Morrissey).
3. “Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence from Two Local Tax Regimes in Britain”, Public Choice, 110(3/4), 199-224 (2002) (with N.Gemmell ve O. Morrissey).
4. “Fiscal Illusion and the Demand for Government Expenditures in the UK”, The European Journal of Political Economy, 15(4), 687-704 (1999) (with N. Gemmell ve O. Morrissey).
5. “A Cross-Section Analysis of Local Public Spending in Turkey”, METU Studies in Development, 28(1/2), 203-218 (2001).
6. “Ekonomik Açıdan Sermaye Kazançlarının Vergilendirilmesi: ABD Örneği”, İşletme ve Finans, 15, 50-62 (2000).
7. “A Model of Government Expenditures in Turkey”, Yapı Kredi Economic Review, 9(2), 55-71 (1998).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1. “Public Sector Wages and Salaries in Turkey: Is there a Performance Criterion?”, Paper presented in the 2006 International Conference on Human and Economic Resources in İzmir-Turkey.
2. “The Redistributive Impact of Fiscal Policy in Turkey: A Micro-Data Analysis” Paper presented in the 2005 Annual Meeting of The European Public Choice Society in Durham-UK.
3. “A Fiscal Approach to Bank Profitability in Turkey: How to Tax the Banking System in the Aftermath of a Banking Crisis”, Paper presented in 2003 International Institute of Public Finance Congress, Prague-Czech Republic (with G. Sak).
4. “The Problem with Publicly-Owned Banks: The Story of Duty Losses in Turkey”, Paper presented in 2003 International Institute of Public Finance Congress, Prague-Czech Republic (with G. Sak).
5. “Testing Models of Tax Structure and Tax Perceptions Using UK Micro Data”, Paper presented in 2002 International Institute of Public Finance Congress, Helsinki-Finland (with N. Gemmell and O. Morrissey).
6. “Economic and Political Determinants of Local Public Spending in Turkey”, Paper presented in the 2000 Annual Meeting of The European Public Choice Society in Siena-Italy.
7. “Do British Voters Accurately Perceive Taxes?”, Paper presented in the 1999 Annual Meeting of The European Public Choice Society in Lisbon-Portugal (with N. Gemmell and O. Morrissey).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. “Devlet Bütçesi Topluma Nasıl Yansıyor?”, Siyasa, 1(1), 45-60 (2005).
2. “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Bağlamında Devlet Yardımları”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 3 (1), 93-111 (2003) (S.İ. Arıkan ile beraber).
3. “Bankacılık Faaliyetleri Üzerindeki Vergi ve Benzeri Yüklerin Ekonomik Etkileri: Türkiye İçin Nicel Bir Analiz”, Bankacılar, 45 (Haziran), 40-60 (2003).
4. “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Kaybı: Türkiye İçin İller Bazında Bir Tahmin”, Ekonomik Yaklaşım, 13 (45), 83-97 (2002).
5. “Yerel Siyasal Sorumluluk ve Belediye Harcamaları”, Mali Yönetim ve Denetim, 2(6), 46-50 (2001).
6. “Vergilemenin Siyasal İktisadı: Literatüre Bir Bakış”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 55, 97-111 (2000).
7. “Yerel Yönetimlerde Etkinlik Üzerine”, Mali Yönetim ve Denetim, 1(4), 60-64 (2000).

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler
1. Vergileri Kim Ödüyor ve Kamu Harcamalarından Kimler Yararlanıyor?, TESEV, Kasım-2004, İstanbul.
2. Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası, Turhan Kitabevi, 2008, Ankara.
3. Maliye Politikası: Teori ve Uygulama, Turhan Kitabevi, 2011, Ankara.
4. Köy Hizmetlerinin Yerelleştirilmesi, TEPAV, 2008, Ankara (H.H.Yılmaz ve H.E. Koyuncu ile beraber).
5. Para, Banka, Mali Kuruluşlar ve Uluslararası mali Sistem, Turhan Kitabevi, 2011, Ankara (B. Erdal ile beraber).
6. “Possible Impacts of Security Measures on the Turkish Labour Market”, T. Bulutay (ed.), The Unrecorded Economy as Related to the Labour Market içinde, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 109-134, 2000 (with G. Sak).
7. “Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri ve Kayıtdışı Ekonomi”, Yolsuzluk Ekonomisi ve Yolsuzlukla Mücadele içinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Yayın Sıra No: 2008/80, Ankara, 2008 (D. Özkök-Çubukçu ile beraber).
8. “Vergilendirme Süreçlerinde Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi: Uluslararası Deneyimlerden Seçmeler”, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi yayınları, No.243, Cilt I, 473-492, 2009 (D. Özkök-Çubukçu ile beraber).
9. “Küresel bir Ekonomide Vergilemenin Etkinliği ve Adaleti”, Küresel Dönemde Vergileme: Dönüşüm ve Türkiye’ye Yansımalar (Der: A. Yakar Önal ve S. Temelli) içinde, Beta yayınları, 2012 İstanbul. 37-54.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Verdiği Dersler
Kamu Maliyesi, Maliye Teorisi, Maliye Politikası